Erkende sportvereniging

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

SEIKUKAN KARATE CENTER, ANTWERPEN

Voorzitter & Clubverantwoordelijke:   Luc Meyers
Vice-voorzitter:   Dirk De Bie
Secretaris en vertrouwenspersoon:   Rita Van Acker
Penningmeester:   Olivier Meyers
     
JKA Clubinstructeurs:   Meyers Luc (5de DAN JKA - hoofdlesgever en  examinator)
    De Bie Dirk (4de DAN JKA)
    De Heldt Theo (4de DAN JKA)
    Meyers Olivier (4de DAN JKA)
     
Adres dojo:   Sporthal "WILRIJKSE PLEIN"
    Vogelzanglaan, 6
    2020 Antwerpen
     
Inrichting dojo:   300m² sportvloer
    afzonderlijke kleedkamers (dames/heren) met douches
     
Trainingsrooster:






 
Ma.: 20u00 tot 21u30 (volwassenen)
Wo: 16u30 tot 18u (jeugd)
  20u00 tot 21u30 (volwassenen)
Vr: 20u00 tot 21u30 (volwassenen)
Zo.: 10u00 tot 11u15 (jeugd)
  11u15 tot 12u30 (volwassenen)

Algemeen:

Ieder lid van onze club wordt verondersteld dit reglement te kennen en er zich aan te houden.
Dit reglement is samengesteld door het clubbestuur en kan ten allen tijde worden bijgewerkt. Wijzigingen of aanvullingen zullen via de website meegedeeld worden.
Karate wordt enkel in de dojo beoefend en niet erbuiten, tenzij in geval van zelfverdediging.
De waarden die je tijdens de trainingen worden meegegeven zijn ook toe[passelijk buiten de trainingen (nederigheid, hoffelijkheid, beheersing, respect, ...).
Pesten of discriminatie (op welke basis dan ook!) worden niet toegelaten.
Bij veelvuldig overtreden van dit reglement kan een lid gedurende een bepaalde periode worden geschorst of uitgesloten.

Doelstelling:

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de niet betaalde karatebeoefening (traditionele Shotokan karate stijl zoals ons onderwezen wordt door JKA-Japan Karate Association).
Alle bestuurders en lesgevers werken op vrijwilligersbasis.

Het bestuur:

Het bestuur is samengesteld uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Ze staan in voor de goede werking en orde, verrichten het administratiewerk, het aanschaffen van materiaal en het onderhoud hiervan, evenals het ontbieden van gastlesgevers en het vastleggen van examens.

Leden:

Seikukan JKA Karate Center Antwerpen is een club van de erkende leerschool JKA-Vlaanderen vzw. binnen de Vlaamse Karate Federatie (VKF). JKA is de afkorting van 'Japan Karate Association' en verwijst naar de karate-methodiek JKA zoals geïnstrueerd door de JKA Nippon Karate Kyokaï gevestigd in Japan met hoofdzetel Koraku Bunkyo-ku, te Tokyo.
Onze traditionele Shotokan stijl wordt beoefend in een witte karate-gi zonder uiting van geloof of politieke overtuiging.
Uit respect voor iedereen wordt bij Japan Karate Association getraind in een witte karate-gi. Geen kruis, geen keppel, geen tulband, geen hoofddoek, geen pet, enz. Zelfs hachimaki's (hoofdbanden) worden niet toegelaten.
Zo wordt er niet gediscrimineerd op welke basis dan ook en wordt het neutraliteitsprincipe gerespecteerd voor iedereen.
Iedereen kan dus toetredend lid worden, zonder onderscheid van ras, godsdienst, nationaliteit, geslacht of politieke overtuiging indien ze de regels van onze leerschool aanvaarden.
De beheerraad kan evenwel aspirant-leden weigeren zonder opgave van redenen.
De leden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. het naar beste vermogen de traditionele Shotokan Karate (JKA stijl) te beoefenen;

 2. akkoord gaan met alle bestaande regels;

 3. zich ook buiten de dojo, en in het algemeen, te zullen gedragen zoals een waardige karateka beaamt;

 4. te zullen voldoen aan alle, hun door de club opgelegde verplichtingen;

 5. loyaal te zijn t.o.v. de federatie waarvan zij deel uitmaken.

musashi

Dojo etiquette:

 1. Iedereen betreedt de dojo in een zuivere, witte karate gi, met daarop clubembleem. Dit embleem moet zich bevinden op de bovenkant van de linker voorzijde van de karate gi-vest. Een merkembleem mag, maar enkel op de traditionele plaatsen, ttz. op de boorden van de vest en bovenaan op de broek.  Andere plaatsen, zoals rug, voorkant, mouwen of broekspijpen zijn niet aanvaardbaar.

 2. Het dragen van sieraden in de dojo is verboden.

 3. Het betreden en verlaten van de dojo gaat altijd met een groet gepaard.

 4. Bij het begin of einde van de oefening zal men steeds, uit beleefdheid en respect voor de tegenstander, zijn partner groeten.

 5. Leden die de training vroegtijdig wensen te verlaten, vragen steeds de toestemming daarvoor aan de lesgever.

 6. De nagels van de vingers en de tenen dienen kort geknipt te zijn, dit om mogelijke kwetsuren te voorkomen.

 7. Het hoofdhaar zal er verzorgd uitzien, zowel voor kort als voor lang haar.

 8. Ieder lid zal zich slechts mogen bevinden op de plaatsen die aan hem/haar voorbehouden zijn.

 9. De ceremonie (mokuso = meditatie) bij begin en op het einde van de training dient gerespecteerd te worden.

Technisch reglement:

 1. De trainingen zullen worden gehouden volgens JKA karatediscipline.

 2. Elke training duurt minstens anderhalf uur, waarbij eveneens tijd wordt besteed aan de verbetering van de lichamelijke conditie.

 3. Regelmatig zullen er KYU-graad examens worden gehouden waaraan men kan deelnemen.
  Voor de examens wordt er rekening gehouden met de wachttijd en het aantal trainingen ons opgelegd door JKA Vlaanderen.

 4. Aan de DAN-graad examens kan worden deelgenomen door de 1ste KYU graadhouders, die tenminste één jaar onafgebroken met deze graad hebben getraind en op voorstel van de examinator en technisch verantwoordelijke van de club.

 5. Iedere karateka verplicht zich, buiten zichzelf te bekwamen, zijn medekarateka's te helpen en bij te staan tijdens de trainingen, een voorbeeld te zijn van sportiviteit en loyaliteit.

 6. Digitale en draagbare media (iPod of MP3 spelers), GSM's of smartphones dienen uit gezet te worden of op de stand 'stil' zodat deze de trainingen niet kunnen storen.

 7. Leden die de training storen, stellen zich aan tuchtmaatregelen bloot.

 8. Ieder lid, welk niet in orde is, hetzij met lidmaatschapsbijdrage, vergunning, hygiëne of karate gi, wordt de training ontzegd.

 9. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen. Waardevolle voorwerpen worden best thuis gelaten.

 10. Geen voorwerpen in de kleedkamers achterlaten; alle persoonlijke zaken dienen in een sporttas mee binnen in de dojo genomen te worden.

Plichten van het lid:

Buiten de gedragslijn zoals vastgesteld in de "Dojo etiquette", wordt van elk lid het volgende verwacht:

 1. Zijn lidmaatschapsbijdrage tijdens de eerste maand van het sportjaar (september) te betalen. Uitzonderingen kunnen zich evenwel voordoen (bv. bij ziekte of ongeval). Bij niet betaling kan niet deelgenomen worden aan de trainingen.
  Ook de jaarlijkse vergunning/verzekering wordt betaald samen met het lidgeld aan de club. Deze bijdragen zijn niet terugvorderbaar.

 2. Zich aan te sluiten bij de door de club aangeduide federatie en er kennis van te nemen.

 3. Iedere karateka is steeds verplicht zijn vergunning bij zich te hebben. De kinderen brengen telkens hun trainingskaart mee.

 4. Elk lid verplicht zich de gehele training bij te wonen.

 5. Elkeen verleent zijn medewerking aan de vereniging, in de mate van het mogelijke.

 6. Iedereen zal de zaal na de training, in alle stilte verlaten.

 7. Ieder lid zal zich behoorlijk gedragen in de drankgelegenheid, zoniet stelt hij zich aan tuchtmaatregelen bloot.

 8. Kinderen worden gebracht en ook afgehaald door de ouders. De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen zodra de les afgelopen is.

Rechten van het lid:

 1. Elk lid mag binnen de vastgestelde uren aan de lessen deelnemen.

 2. Elk lid mag geïnteresseerden meebrengen, echter wel moeten ze na de derde opeenvolgende training beslissen of ze lid worden of niet.

 3. Het is toegelaten, tijdens vergaderingen, aanmerkingen te maken over het verloop van de trainingen.

 4. Elk lid heeft inzage in de reglementen van de vereniging.

 5. Gedurende een volledig sportseizoen (september tot en met augustus) kan men vrij transfereren.

 6. De leden zijn niet verplicht om aan competitie deel te nemen.

Het bestuur aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid
bij afwijking van deze Huishoudelijke Regels.

AanspReekpersoon Integriteit (API) - Vertrouwenspersoon:

Als sportbegeleiders moeten we de minderjarigen een omgeving aanbieden waarin zij leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich op alle vlakken en als volwassenen worden wij geacht ervoor te zorgen dat ze dat op een gezonde manier kunnen doen. We zijn dat eerst en vooral aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt. Verder zijn we dat verplicht aan de ouders, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen. Maar we zijn als sportclub ook aan onze eigen status verplicht dat we alles doen wat haalbaar is om de integriteit van onze jonge sporters te beschermen. Op die manier kunnen sportclubs veilige, gezonde havens zijn voor de volwassenen van morgen

De API is binnen de sportorganisatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag.

De API:

 • luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller;

 • vormt zich een beeld van de situatie en probeert in te schatten welke stappen verder noodzakelijk zijn;

 • bespreekt mogelijke doorverwijzingen of verleent advies over mogelijke stappen;

 • informeert over afspraken, procedures of reglementen die binnen de sportorganisatie bestaan;

 • maakt een correcte registratie en indien noodzakelijk een schriftelijk verslag van vragen en incidenten.

Elk lid kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon bij eventuele problemen. Deze persoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat:

 • de vertrouwenspersoon geen gegevens verstrekt aan derden zonder toestemming;

 • de vertrouwenspersoon niet op eigen houtje aan de slag gaat met uw vragen en klachten, alle stappen die zij onderneemt zal zij eerst met u bespreken.

Gegevens van de API - vertrouwenspersoon:

Rita Van Acker, Antoon Van Dijckstraat 54 - 2018 Antwerpen (Tel.: 03/218 71 20 - GSM 0476/22 53 57).
e-mail: rita.van.acker@skynet.be

PReventie tegen pesten:

Pesten is een veel voorkomend probleem dat zich vaak voordoet binnen de schoolmuren. Maar even goed vinden pesterijen plaats in de jeugdbeweging of zelfs binnen het gezin. De laatste jaren gaat er ook meer aandacht uit naar pesterijen binnen de sportclub, en daar willen wij (Seikukan) graag ons steentje toe bijdragen.
We vinden het belangrijk dat uw kind zich goed en welkom voelt bij ons, dat hij/zij met plezier komt trainen en geen stress ervaart omwille van onderlinge conflicten. We streven ernaar dat elk kind met respect wordt behandeld en kansen krijgt om zich verder te ontwikkelen. Daarom trachten we alert te zijn voor de signalen die elk kind uitzendt, alsook hoe kinderen met elkaar omgaan. Wanneer we merken dat een kind gepest of geviseerd wordt, zullen we dit zeker niet negeren. Samen met het kind, de groep en u als ouder zullen we op zoek gaan naar wat er is misloopt en naar oplossingen zoeken. Ook wanneer u als ouder iets opmerkt hoeft u niet te twijfelen om ons aan te spreken. Wij trachten preventief te werken, maar gaan de confrontatie niet uit de weg bij mogelijke problemen. Wij hopen op een fijne samenwerking.

WEt op de privacy:

Het recht op afbeelding is een recht waarbij voor elke menselijke afbeelding, maar ook voor het gebruik van die afbeelding, toestemming vereist is van de afgebeelde persoon. Een minderjarige kan zelf geen toelating geven en wordt vertegenwoordigd door de ouders of wettelijke voogd.
Omdat er soms groepsfoto’s gemaakt worden die op de Seikukan Facebook pagina (enkel te bekijken door onze geregistreerde leden) worden gezet, willen wij graag weten of u hiermee akkoord gaat.
Indien u daar niet mee akkoord gaat, gelieve onze vereniging hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

PAnathlon verklaring over ethiek in de Jeugdsport:

Onze club bevestigt hierbij haar engagement om deze principes te gebruiken als leidraad voor onze jeugdpolitiek.
(ref
www.vlaamsesportfederatie.be/thema/ethisch-verantwoord-sporten/panathlonverklaring).

De club werkt mee aan een Ethisch Verantwoord Sportbeleid op lokaal niveau. Zij volgt daarin de richtsnoeren van de Vlaamse regering, de doelen en subdoelen van de Vlaamse Karate Federatie. Meer informatie kan u vinden op: www.jka-vlaanderen.be.

Ieder lid verklaart zich akkoord met dit reglement van inwendige orde door zijn aansluiting en wordt geacht het te kennen en te respecteren. Dit reglement is alleen wijzigbaar door de clubverantwoordelijke.

 

**** ***